" ประสบการณ์และความเชื่อมั่น เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คู่ค้าไว้วางใจดำเนินธุรกิจกับเรามาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี”

คุณ ขิต เงาเบญจกุล
ประธานกลุ่มบริษัทวรรณธนา

th | en

hero quote